El mestre 2.0

Pedagogia Terapèutica Informàtica Xarxes Socials i
Eines 2.0
Projectes 2.0

El mestre 2.0 és un docent amb un seguit de qualitats i competències tecnològiques que li permeten d'integrar eficientment els continguts digitals dins l'aula. El rol del mestre 2.0 va més enllà de l'ús de la tecnologia i passa per la integració en les activitats didàctiques, amb els corresponents canvis metodològics importants en la forma de com impartirem l'educació i els aprenentatges.
Les competències tecnològiques d'un mestre 2.0:
1. Adquisició dels coneixements tècnics necessaris sobre els sistemes operatius: Linux, Mac Os, Windows; eines de seguretat i de protecció al menor i de control parental.
2. Adaptació als nous materials digitals amb els canvis metodològics que impliquen. La metodologia de l'aula invertida ( flipped classroom) s'orienta a desenvolupa una formació més pràctica, basada en el treball col·laboratiu mitjançant projectes.
3. El mestre 2.0 esdevindrà «coach» o entrenador personal, cal anar més enllà de les lliçons impreses en el llibre de text. Serà obert i pacient amb els alumnes, amb un paper motivador enfocat a l'obtenció de resultats. Tot això recolzant-se en la tecnologia: pdi, gamificació, impressores 3d ...
4. Utilització de recursos web com a eines educatives. Un canvi metodològic important, l'ús de la informació en línia amb finalitats didàctiques. El docent seleccionarà en cada moment les eines web més adequades per a potenciar les intel·ligències múltiples i aconseguir el màxim d'interès per les matèries.
5. Dominar la participació bidireccional entre educadors i alumnes. El mestre 2.0 ha de dominar les eines de comunicació digital per a compartir tota la informació i facilitar una participació col·laborativa. Tanmateix, estaran preparats per als canvis físics que portaran les noves tecnologies: organització de taules en grups, incorporació de pissarres digitals, pantalles tàctils de gran format, l'ús de la tablet, deures que s'autocorretgeixen en línia, activitats grupals ...